۳۲۲✿تیپ امسالم

حجاب یعنی من انتخاب میکنم تو چی ببینی

بدان

دخترچادریاخوشتیپ ترند

و

دخترچادریافرشته انداین روحضرت علی گفته:)

تیپ

۳۱۸❤بهترین باش

ارسالی اطرف همکارگمنام وبلاگمون

سپاس

بهترین

۳۱۲❤دختراتاج سرن

چادر خاکی مادرم زهرا...
این درست است که تمام دختران تاج سرند
بین خودمان باشد خب چادری ها بهترند

به قول حضرت علی:هماناعفیف وپاکدامن،فرشته ای ازفرشته هاست....

رک بگم:

دخترچادریافرشته اند

دخترچادریافرشته اند

۳۰۵❤آرایش نیکو

ارسالی ازطرف یه همکارمهربان وفعال وبلاگمون