۳۳۱✿بهارزیبا

چادر مشکی به سر کن
در بهاران..
چون پرستو ها بیا !!!

#کوروش_نامی

۳۱۱❤من دوستش دارم

این چادر را

و این حجاب را

خودم دوست دارم

نه به اجبار پدر

و نه به قانون مدرسه

من خود این چادر را

و این سیاهی تمام قد را

دوست دارم

و حاضر نیستم

با تمام آرزوهای رنگارنگ دنیا

و با تمام راحتی ها

یا راحت تر بگویم

حاضر نیستم با تمام دنیایم عوضش کنم

حجابم مال من است

حق من است

چه در گرماهای آتش گونه

و چه در سرماهای سوزناک

درست است ...گرم است ...

اما به خنکای تابستان هم نمیفروشمش

دست و پاگیر ؟

خب باید دست و پا را بگیرد

از دست درازی ها و قدم های اشتباه

من چادری ام

و آرامشش را با نگاه های سنگین عوض نمیکنم

هر چه باشم و هر کجا باشم من چادری هستم

heart

heart
من دوستش دارم

چادرم رومیگویم....

من دوستش دارم