۳۲۴✿گل بی خار

زن گل استـــ
و گل بی خار خــداستـــــ

حجـــابـــ
گل وجودتـــ را فریاد میــزند
و ڪم حجـــابی
خــار درونتــــ را....